opatření COVID-19

Po dohodě se zřizovatelem se mateřské školy v Horšovském Týně otevřou 25.5.2020

Ke stažení:
 • podmínky pro provoz MŠ Horšovský Týn
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), součástí je písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

Apelujeme na rodiče na rodičovské dovolené a nepracující, aby si uvědomili přetrvávající vážnost epidemiologické situace na našem okrese a pochopili, že MŠ je v současné době pro pracující rodiče.

Hlavním důvodem je vytvoření menších skupin dětí, ve kterých lze dodržovat přísné hygienické normy pro ochranu zdraví dětí.

Pro organizaci chodu mateřské školy bude nutné dodržování přísných hygienických podmínek

Pravidlo dodržovat přísné hygienické podmínky bude platit i pro rodiče – doprovodem dítěti bude při vstupu do mateřské školy pouze jedna osoba.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Dezinfekce na ruce bude umístěna u vstupu do mateřské školy, kdo vstupuje do mateřské školy je povinen ji použít.
 • Dětem bude při vstupu do mateřské školy měřena teplota, nemocné dítě nebude do MŠ přijato (rýma, kašel, teplota)
 • Paní učitelky budou přebírat děti v šatně, nebude možné s dětmi docházet do tříd.
 • Dítě musí mít ve skříňce 2 sterilní roušky (a to pro případ, že u někoho projeví příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19)
 • Rodiče zváží možná rizika, a pokud se rozhodnou, může jejich dítě roušku používat během pobytu v MŠ (nutnost dodržovat hyg.podmínky při používání roušky)
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak budou umístěny do jiné místnosti nebo bude změněna výuka na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy:

 • podmínky pro provoz MŠ Horšovský Týn
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), součástí je písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 3. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Pokud potřebujete, aby Vaše dítě MŠ navštěvovalo a je schopno dodržovat přísné hygienické podmínky oznamte docházku do 19.5. pouze telefonicky na tel. čísla:

MŠ Vančurova 730 132 136 A.Lechnýřová, řed. MŠ

MŠ Pionýrů 730 132 139 M.Volfová , vedoucí uč.


Rodiče si mohou k nástupu do MŠ vytisknout na stránkách MŠ - Podmínky pro provoz MŠ Horš.Týn a Čestné prohlášení a podepsané předat učitelkám. Pokud nebudou prohlášení mít, dostanou ho v MŠ a podepíší v den nástupu. Bez těchto tiskopisů nebude dítě přijato!

Omezený provoz mateřských škol bude trvat do 31.8., dětem, které nenastoupí bude úplata prominuta.

nahoru
webmaster